V of BTS 'Singularity' Spotify achieves 110 million streaming

글 문완식|2020.05.18